FRAMSIDA - SKOG-OSKE - NANO-OSKE - AKTUELL - PUBLIKATIONER - KONTAKT Suomeksi | English  
 
   
 

 KARLEBYREGIONENS KOMPETENSCENTER

  Förmedlar expertis och hjälper sm-företag

 >>Kompetenscenter – vad är det?
 >>För vem är tjänsterna avsedda?
 >>Hur hjälper vi företagen?
 >>Vem utför arbetet
 >>Vad har hittills gjorts?
 >>Företagseksempler

 

Hållbar affärsverksamhet ur skogen, nya produkter och energi

Har du utvecklat en ny produkt av biomassa som t.ex. av hyggesrester och du behöver hjälp med att kommersialisera den? Skulle du vara intresserad av att bli företagare inom skogsbranschen? Har du behov av information om träbaserade biobränslen? Kompetenscentret kan hjälpa. 

Beträffande skogsindustrin kocentrerar man sig i Karleby på skogsprodukternas kemi. Huvudmålsättningen är att av material ur skogen få nya produkter, material och innovationer, att kunna utnyttja skogsbiomassa i energiproduktionen och att få nya tillämpningar såväl för naturfiberkompositer som för träproduktindustrins produkter. 

Nya produkter kan t.ex. vara livsmedel, tillämpningar inom den kemiska industrin, nanoytbeläggningar för träprodukter eller bioplaster. Skogsbiomassa d.v.s. bark, stubbar, grenar, barr, löv, bär och svamp kan användas i tillämpningar som t.ex. ytbeläggningar, lim, målfärg, papper, byggnadsmaterial, polymerprodukter, hälsobefrämjande ämnen och finkemikalier. Vid sidan av utvecklingen av nya produkter utvecklar man i Karleby tillverkningsprocesser för dem. Vid Karleby universitetscenter Chydenius utvecklar man ett bioraffinaderikoncept speciellt för sm-sektorn.

Vill du bli företagare?

I skogen finns ännu många möjligheter för sm-företagaren. Nya produkter föds hela tiden. Om du har en idé, låt oss testa den. Tillsammans kan vi fundera ut huruvida den har förutsättningar att uppnå kommersiell framgång

Om företagande intresserar, men du saknar en egen idé, erbjuder storföretag via kompetenscentret sina egna icke-strategiska innovationsämnen, så att sm-företag kan dra nytta av dem. I dessa idéer finns stora möjligheter att utveckla lönsam affärsverksamhet. Om du är intresserad av storföretagens överloppsidéer, ta kontakt med utvecklingschefen.

Informationsförmedlare och kontaktskapare

Vi gör olika utredningar inom skogsbranschen. Dessutom arrangerar vi teknologieftermiddagar och seminarier, där man presenterar produkter och forskningsresultat som företagen kan utnyttja och där man skapar nätverk mellan forskare och företagens representanter.

En port till nationella och internationella kretsar

Vi kan söka experter inom alla ämnesområden som hör till det nationella kompetensklustret för förnybar skogsindustri (länk www.fifcluster.fi ). Förutom om skogskemi står information t.ex. om förpackning, kompositer, skräddarsydd fiberanskaffning, mätteknologi och intelligenta trästrukturer till buds. Via oss kan företagen också delta i internationella projekt och hitta nya samarbetspartner.

Utvecklingschef
TkD Leena Favén
044 7250 273
förnamn.efternamn@ketek.fi